Vita 34 - Nordens største og mest erfarne stamcellebank

 • Førende i Norden. Nummer to i Europa
 • Mere end 20 års erfaring
 • Vi beskytter 145.000 børns stamceller
 • Stamceller fra vores stamcellebank har allerede været anvendt 37 gange
 • Vi har egen forsknings- og udviklingsafdeling
 • Vi er de eneste i Norden, der kan opbevare navlesnorsvæv

Betingelser og vilkår

Generelle handelsbetingelser

§ 1. Præambel

(1) Vita 34 ApS (i det følgende Vita 34) beskæftiger sig med opsamling, forarbejdning og opbevaring af navlesnorsblod og navlesnorsvæv.

(2) Retten til brug af navlesnorsblod og navlesnorsvæv er kun tilgængelig for barnet som indehaver af dette, og al anden anvendelse via vita 34 eller tredjeparter er udelukket. Op til myndighedsalderen, er barnet repræsenteret ved dets værge (i det følgende benævnt “juridiske værge”).

(3) Navlesnorsblod er barnets blod, der opsamles umiddelbart efter afnavling efter barnets fødsel. Navlesnorsvæv opsamles efter udtagning af navlesnorsblodet samt efter fødsel af moderkagen.

(4) Behandling og opbevaring af navlesnorsblod og navlesnorsvæv sker i selskabets egne GMP certificeret laboratorium (GMP =” Good Manufacturing Practice” efter EU’s GMP-vejledning for human- og veterinærmedicinske lægemidler). Navlesnorsblodet er omfattet af den tyske lægemiddellov (AMG), og Vita 34 har en fremstillingstilladelse i henhold til § 13 AMG til opbevaring og produktion navlesnorsblod, samt en fremstillingstilladelse i henhold til § 20b og 20c i AMG til fjernelse og opbevaring af navlesnorsvæv.

(5) Vita34 ApS´ aktiviteter med Væv og Celler er reguleret af Vævsloven og forudsætter tilladelse fra de danske Sundhedsmyndigheder.

(6) De fremtidige måder at anvende navlesnorsblod og navlesnorsvæv på, kendes ikke fuldt ud på nuværende tidspunkt.

§ 2. Vita 34’s forpligtelser

(1) Vita 34 påtager sig, over for barnet og i overensstemmelse med godkendelserne jfr. gældende lovgivning, i forbindelse med opsamlingen af navlesnorsblod og navlesnorsvæv og med opbevaringen af stamceller fra navlesnoren, følgende opgaver:

 1. Det samlede ansvar for opsamling af navlesnorens blod/væv
 2. Udlevering af en fødselspakke
 3. At betro opsamlingsprocedure til kvalificeret Vita 34 personale.
 4. Transport af navlesnorsblodet fra opsamling til Vita 34’s laboratorium.
 5. Undersøgelsen af navlesnorsblodets egnethed til transplantation
 6. Bearbejdning, kryokonservering og opbevaring af stamceller fra navlesnoren.
 7. Udstedelse af opbevaringscertifikat.
 8. Kvalitetskontrol af navlesnorsblod i overensstemmelse med de juridiske krav.

Ved opbevaring af navlesnorsvæv gælder tilsvarende stk. 1-8.

 (2) Hvis undersøgelsen jfr. § 2 stk. 1, nr. 5, viser at forberedelsen af navlesnorsblodet ikke er mulig eller gennemførlig, skal Vita 34 informere den juridiske værge om dette og destruere navlesnorsblodet. I de tilfælde hvor opsamling af navlesnorsvævet er fundet sted, kan forberedelsen og opbevaring af navlesnorsvævet kun finde sted, i de tilfælde hvor opsamlet blodmængde kan anvendes til lovpligtige test.

(3) Hvis Vita 34 i Norden ophører med deres aktivitet, overgår alle prøver og tilhørende data til Selskabet i Tyskland. Dette er sikret ved fælles Europæisk ret. Den fortsatte professionelle opbevaring af dit barns stamcelledepot er garanteret i mindst 50 år herefter. Selv hvis der skulle opstå uforudsete omstændigheder. HDI GLOBALE SE garanterer korrekt fortsat opbevaring af stamcelledepotet i en periode på 50 år fra opbevaringstidspunktet i tilfælde af en konkurs hos hovedselskabet.

§ 3. Moderens / den juridiske værges pligter / accept

Moderens / den juridiske værge skal

(1) Sandfærdigt udfylde og underskrive følgende Vita 34 formularer:

 1. Moderens medicinske historik
 2. Leveringsbetingelser
 3. Samtykke til udlevering af test resultater til egen læge.
 4. Samtykke til opsamling
 5. Samtykke til opbevaring

(2) Medbringe Vita 34 fødselspakke til fødestedet så Vita 34 personale kan udføre opsamling.

(3) Underrette Vita 34 så snart fødsel går i gang.

(4) Efter fødsel omgående oplyse Vita 34 om forekommende smitsomme sygdomme hos mor eller barn, der kan overføres gennem blodet, fx. Hepatitis B, hepatitis C eller HIV

(5) Den juridiske værge accepterer, at navlesnorsblod opsamles fra barnets navlesnor umiddelbart efter barnets fødsel.

(6) Den juridiske værge giver samtykke til, at resultaterne/data som Vita 34 opnår, må videregives til kundens egen læge, eller evt. behandlende læge samt vises til tilsynsførende myndigheder i forbindelse med inspektion.

§ 4. Vederlag

(1) Vita 34 modtager for opbevaring af barnets navlesnorsblod og evt. navlesnorsvæv et engangsgebyr i overensstemmelse med prislisten for den valgte langtidsopbevaring.

(2) Ved indgåelse af opbevaringsaftale, senest 8 dage efter opsamling, fremsendes der en faktura.

(3) Ved flerlingefødsler opkræves det fulde opbevaringsgebyr for barn 1, og kun 50% af det fulde opbevaringsgebyr for barn 2, mens gebyret bortfalder helt for barn 3. Hvis det kun er muligt at opbevare en opsamling af navlesnorsblod, anvendes opbevaringsgebyr for barn 1.

(4) Der ydes søskende rabat for eksisterende kunder.

(5) De rabatter og andre fordele som Vita 34 yder fx. særbetingelser ved flerlingefødsler) kan ikke kombineres, virker ikke med tilbagevirkende kraft og er ikke omfattet af nogen prisgaranti.

(6) Hvis der ønskes en ratebetaling, er der mulighed for at finansiere dette gennem Basisbank. Beslutningen om finansieringen påhviler udelukkende bankens skøn.

(7) Hvis gebyrer for opbevaringsaftale ikke betales inden for angivne frist, trods opfordring til at betale, accepteres at såfremt ikke andet er angivet, vil råderetten over stamcellerne overgå til Vita 34.

§ 5. Opsigelse

(1) Opbevaringsaftale løber det antal år beskrevet ved aftale. Efter endt periode kan ny opbevaringsaftale med Vita 34 indgås.

(2) Opbevaringsaftalen kan uden grund og til enhver tid opsiges skriftligt af den retlige værge. I tilfælde af opsigelse tilfalder forudbetalinger Vita 34.

(3) Opsigelse fra Vita 34 side er udelukket. Retten til ekstraordinær opsigelse forbliver upåvirket jfr. § 4 stk.7.

(4) Aftalen afsluttes automatisk hvis

 1. Man før opsamlingen af navlesnorsblodet eller navlesnorsvævet finder uopsættelige lægelige årsager i henhold til de foreskrevne retningslinjer, der taler mod en opbevaring. Vita 34 informerer forældrene herom skriftligt.
 2. Den indledende undersøgelse af navlesnorsblodet samt navlesnorsvævet i henhold til § 2 stk. 1 nr. 5 viser, at forberedelse og opbevaring ikke er mulig.
 3. Hvis opbevaringsaftale slutter jfr. stk. 1 og 2, accepterer den retlige værge, at Vita 34 destruerer det opbevarede navlesnorsblod eller navlesnorsvæv. 

(5) Ved afslutning af opbevaringsaftale hos Vita 34 ApS, vil råderetten over stamcellerne overgå til Vita 34, med mindre andet ønskes.

 

§ 6. Fordringer

Den retlige værge accepterer, at Vita 34 kan gøre alle eksisterende pengekrav, helt eller delvis, gældende overfor ham/hende og at ville udlevere og oplyse alle de nødvendige kendte oplysninger og nødvendige dokumenter. Denne information og dokumentation behandles strengt fortroligt.

§ 7. Vita 34’s ansvar / fritagelse

(1) Vita 34 er ansvarlig for den i § 2 stk. 1 nævnte genstand for opbevaringsaftale iht. de lovpligtige bestemmelser.

(2) Vita 34 påtager sig intet ansvar for nuværende eller eventuelle fremtidige anvendelsesmuligheder med navlesnorsblod- eller navlesnorsvæv-præparater, som ikke er i overensstemmelse med opbevaringsaftalen.

(3) Den retlige værge frasiger sig krav på egne og barnets vegne mod den person, der udfører opsamlingen af navlesnorens blod eller -væv, medmindre dette krav baseres på en forsætlig handling.

(4) I tilfælde af hændelig og/eller utilsigtet ødelæggelse eller anden ubrugeliggørelse af navlesnorsblodet, eller navlesnorsvævet, eller stamcellepræparatet fra navlesnorsblodet eller navlesnorsvævet, begrænses Vita 34 ApS erstatningspligt til de ekstra omkostninger til en mulig selvstændig donation (fx. celleseparation, knoglemarv) eller til en fremmed donation af stamceller (fx. celleseparation, knoglemarv). Yderligere erstatningskrav eksisterer ikke, Vita 34 er dermed ikke ansvarlig for eventuelt mistede behandlingsmuligheder.

§ 8. Databeskyttelse

(1) Vita 34 har tilladelse fra Datatilsynet til at gemme personlige oplysninger, som er nødvendige for opfyldelsen af opbevaringsaftalen, om barnet og den retlige værge og udlevere dem til de af myndighederne godkendt samarbejdspartnere (f.eks. test laboratorium) såfremt opfyldelsen af opbevaringsaftale kræver dette. Vita 34 behandler disse oplysninger fortroligt og forpligter også sine samarbejdspartnere til fortrolighed.

(2) Vita 34 er berettiget til, på anmodning, at videregive nødvendige oplysninger om navlesnorsblodet i forbindelse med behandlingsformål til lægen / andre brugere.

§ 9. Afsluttende bestemmelser

(1) Parterne vil underrette hinanden straks og skriftligt om ændring af adresse eller navn. Den retlige værge vil også straks oplyse Vita 34 om en given ændring i værgeforholdet. Dette omfatter også tilvejebringelse af barnets nye adresse, når det er myndigt.

(2) Overførslen af denne aftale eller af forpligtelser eller rettigheder i henhold til denne kontrakt til tredjemand af Vita 34 kræver samtykke fra den juridiske værge, medmindre, der er tale om en virksomhed, som er tilknyttet Vita 34’s virksomhed i den tyske aktieselskabslov.

(3) Såfremt en bestemmelse i denne aftale er ugyldig eller ikke kan gennemføres gælder de resterende bestemmelser fortsat.